Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

Informujemy Państwa, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegółowe informacje dotyczące tego procesu przedstawione zostały poniżej. Tym samym zostaje spełniony wobec Państwa obowiązek informacyjny wynikający z RODO.[1]

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest DIXER PARTS Sp. z o.o. z siedzibą w Łące (43-241) przy ul. Grottgera 10, dane kontaktowe: tel. 668419384, e- mail: dixerparts@gmail.com . Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku w celu obsługi i realizacji zamówienia. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje ich do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 10 lat po rozwiązaniu umowy (okres terminu przedawnienia roszczeń na podstawie art. 118 KC). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane przetwarzane są:

 • w celu zawarcia umowy na podstawie zainteresowania z Państwa strony chęcią zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
 • w celu wykonania nałożonych na mnie obowiązków na podstawie zawartej z Państwem umowy zlecenia, o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes art.( 6 ust. 1 lit f RODO)
 • w celu ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
 • w celu badania satysfakcji klientów i oceny jakoś świadczonych usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
 • Obsługi zgłoszeń które zostaną do mnie skierowane (np. przez email,) (art. 6 ust. 1 lit d RODO),
 • wykonanie obowiązków podatkowych jak wystawienie faktur, prowadzenie rachunkowości- wynikające z ustaw podatkowych –(art. 6 ust. 1 lit c RODO),

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Informujemy, iż jako Administrator Danych Osobowych będę przetwarzać następujące Państwa dane osobowe:

 • Podstawowe dane takie jak … (np. imię i nazwisko)
 • Dane dotyczące lokalizacji
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne

Odbiorcy Danych Osobowych

Dane będę przekazywane podwykonawcom, w tym biuro rachunkowemu, informatykom oraz podmiotom w ramach prowadzonych spraw w Państwa interesie.Gdybyście Państwo chcieli poznać dokładna listę podmiotów jakim powierzyliśmy przetwarzanie danych prosimy kontakt poprzez jeden ze wskazanych powyżej sposobów kontaktu.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski/Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

Okres przetwarzania danych osobowych

 • Państwa dane przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy będą przetwarzane do końca okresu w jakim przedawniać się będą potencjalne roszczenia wynikające z umowy
 • Państwa dane przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego na podstawie udzielonej zgody, do czasu zgłoszenia sprzeciwu, cofnięcia zgody jeśli będę mógł prowadzić takie działania,
 • Państwa dane przetwarzane w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowym oraz prawie pracy przez okres w jakim zobowiązany jestem zachować dane dokumenty, w tym dla celów dowodowych prowadzonych przez uprawnione podmioty oraz zapobiegania nadużycia i oszustwom;
 • Państwa dane mogą być przetwarzane do celów archiwizacyjnych jeśli przepisy prawa nakładają na mnie taki obowiązek.


Państwa prawa

Przysługujące Państwu prawa związane z przetwarzaniem przez ze mnie Państwa danych osobowych to:

 • Prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
 • Prawo do poprawienia danych
 • Prawo do usunięcia danych – zgodnie z RODO jeśli uważacie Państwo, że Państwa dane przetwarzane są bez podstawy – macie prawo do żądania ich usunięcia
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania- przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przeze mnie sposobów przetwarzania
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych- w związku z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f, art. 6 ust. 1 lit e-to jest przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

Art. 6 ust. 1 lit f- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 • Prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu żądanie przesłania należących do Państwa danych w powszechnie używanym formacie (np. pdf. czy też csv. Proszę wskazać właściwe używane przez Państwa formaty w jakich przechowujecie dane) zarówno bezpośrednio do Państwa lub też do wskazanego przez Państwa innego podmiotu
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - Informujemy, iż w każdym czasie macie Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność wcześniejszego przetwarzania tychże danych z uwagi na wcześniej udzieloną przez Państwa zgodę na przetwarzanie.

Państwa prawa będą mogły być realizowane za pośrednictwem danych podanych przy punkcie dotyczącym Administratora.

Proszę mieć na uwadze, iż w celu realizacji przysługujących Państwu praw niezbędne będzie zweryfikowanie Państwa tożsamości .

Wymóg lub dobrowolność podania Państwa danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest:

 • Warunkiem zawarcia umowy- to jest dobrowolne lecz brak zgody uniemożliwia świadczenia na rzecz Państwa usług,
 • Warunkiem świadczenia usług wsparcia- to jest dowolne lecz brak zgody uniemożliwia Państwa udział w projektach
 • Dobrowolne w innych przypadkach gdy przepis prawa lub realizacji określonych działań nie wymaga jednoczesnego obowiązku przetwarzania Państwa danych.


Źródło danych osobowych

 • Państwa dane zostały pozyskane od
 • Np. innej firmy w ramach realizacji usług na rzecz tej firmy
 • Publicznego profilu np. LinkedIn,
 • Krajowego Rejestru Sądowego,
 • Centralnej Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej,
 • Wskutek dobrowolnego podania przez Państwa tychże danych


Z poważaniem
Michał Kosobudzki
Radca prawny


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)